Ngày quố lễ của Hoa Kỳ – national US holidays

Những ngày quốc lễ của Hoa Kỳ

Những ngày quốc lễ của Hoa Kỳ là những ngày nào? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.