Tìm hiểu nước Mỹ – amendments to the Constitution about who can vote

Quyền bầu cử tại Hoa Kỳ

Các sửa đổi Hiến pháp về quyền bầu cử tại Hoa Kỳ gồm những sửa đổi nào? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.