Tìm hiểu nước Mỹ – What are two rights in the Declaration of Independence?

Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ

Hai trong số các quyền nêu trong bản Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ là gì? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn và câu trả lời dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.