Tìm hiểu nước Mỹ – event on September 11 2001 in the United States

Sự kiện khủng bố 11 tháng 9 tại Hoa Kỳ

Sự kiện khủng bố 11 tháng 9 tại Hoa Kỳ xảy ra như thế nào? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.