ON THE GO

on the go nghĩa là gì trong tiếng Anh 2

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: ON THE GO. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.