Tìm hiểu nước Mỹ – How many amendments does the Constitution have?

Hiến pháp Hoa Kỳ có bao nhiêu tu chính án?

Hiến pháp Hoa Kỳ có bao nhiêu tu chính án (điều bổ sung, sửa đổi)? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn và câu trả lời dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.

Tìm hiểu nước Mỹ – What is the supreme law of the land?

Đạo luật tối cao của nước Mỹ là gì?

Thông tin cơ bản về Hiến pháp Mỹ có trong bài này

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn nhập tịch và câu trả lời dạng text và audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích với cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.