Tìm hiểu nước Mỹ – Why colonists came to America?

Vào thế kỷ 17 - 18, tại sao người ta lại đến Mỹ

Tại sao người dân thuộc địa đến Mỹ? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.