Tìm hiểu nước Mỹ – What did the Emancipation Proclamation do?

Tuyên ngôn Giải phóng nô lệ

Tuyên ngôn Giải phóng nô lệ do ai viết, nhằm mục đích gì? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.