A TALL ORDER

A TALL ORDER nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: A TALL ORDER. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.