A DAY LATE AND A DOLLAR SHORT

a day late and a dollar short là gì

A DAY LATE AND A DOLLAR SHORT nghĩa là gì. Câu trả lời có trong bài này. Có ví dụ cụ thể, luyện phát âm, cách dùng và bài tập. Đáng xem.