Tìm hiểu nước Mỹ – Who makes federal laws?

Ở Hoa Kỳ, ai xây dựng luật liên bang?

Ở Hoa Kỳ, luật liên bang do ai xây dựng? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn và câu trả lời dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.