NO ROCKET SCIENTIST

NO ROCKET SCIENTIST nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: NO ROCKET SCIENTIST. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.