BUM STEER, GIVE SOMEONE A BUM STEER

BUM STEER nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: BUM STEER; GIVE SOMEONE A BUM STEER;. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.