Tìm hiểu nước Mỹ – wars fought by the United States in the 1900s

Những cuộc chiến Hoa Kỳ tiến hành trong thế kỷ 20

Những cuộc chiến Hoa Kỳ tiến hành trong thế kỷ 20 là những cuộc chiến tranh nào? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.