GET OFF YOUR HIGH HORSE

get off one's high horse nghĩa là gì trong tiếng Anh 2

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: GET OFF YOUR HIGH HORSE. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.