MAKE THE GRADE

make the grade nghĩa là gì trong tiếng Anh

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: MAKE THE GRADE. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.