FALL ON DEAF EARS

FALL ON DEAF EARS

Ý nghĩa và cách dùng trong thực tế của các thành ngữ: FALL ON DEAF EARS. Bài tập thực hành. English idioms and how to use them in real life.