Cách dùng THAT | Đại từ quan hệ | Nên biết

Cách dùng đại từ quan hệ THAT Cần biết

Bài này giới thiệu cách dùng THAT trong mệnh đề quan hệ. Đây là một trong những đại từ quan hệ thường gặp nhất trong tiếng Anh. Ngoài ra, THAT còn được sử dụng với các chức năng khác.