THE LONG AND SHORT OF IT

THE LONG AND SHORT OF IT

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng trong thực tế của một số thành ngữ: LONG AND SHORT OF IT. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.