PAY SOMEONE BACK

PAY SOMEONE BACK

Tìm hiểu ý nghĩa và cách sử dụng một só thành ngữ tiếng Anh thông dụng: PAY SOMEONE BACK. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

Thành ngữ tiếng Anh thông dụng – English idioms [14]

Thành ngữ tiếng Anh thông dụng - English idioms [14]

Tìm hiểu ý nghĩa và cách sử dụng một số thành ngữ tiếng anh thông dụng: BLOW (ONE’S) OWN HORN, SPEAK (ONE’S) MIND, STAND ON (ONE’S) OWN TWO FEET, WATER UNDER THE BRIDGE, PAY (SOMEONE) BACK. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.