Tìm hiểu nước Mỹ – one right only for United States citizens

Quyền chỉ dành riêng cho công dân Hoa Kỳ

Một trong các quyền chỉ dành riêng cho công dân Hoa Kỳ là gì? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.