IN GOOD STEAD

in good stead nghĩa là gì

STAND/SERVE/HOLD SOMEBODY IN GOOD STEAD nghĩa là gì? Câu trả lời có ở đây. Có ví dụ, giải thích, hướng dẫn sử dụng, luyện phát âm, bài tập.