TALK THROUGH ONE’S HAT

TALK THROUGH HAT nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: TALK THROUGH ONE’S HAT. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.