Tìm hiểu nước Mỹ – What is an amendment?

Tu chính án là gì?

Amendment nghĩa là gì khi nói về Hiến pháp Mỹ.

Câu trả lời có trong bài này. Hữu ích với người chuẩn bị thi nhập tịch. Và cũng hữu ích với người học tiếng Anh.

Có câu hỏi phỏng vấn và câu trả lời text và audio.

Có bài luyện nghe và bài tập thực hành.