LIKE A FISH OUT OF WATER

LIKE A FISH OUT OF WATER

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: LIKE A FISH OUT OF WATER. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.