Ngày quố lễ của Hoa Kỳ – national US holidays

Những ngày quốc lễ của Hoa Kỳ

Những ngày quốc lễ của Hoa Kỳ là những ngày nào? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.

Tìm hiểu nước Mỹ – U.S. Independence Day

Lễ Độc lập của Hoa Kỳ là ngày nào

Lễ Độc lập của Hoa Kỳ là ngày nào? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.

Tìm hiểu nước Mỹ – name of US national anthem

Tên gọi quốc ca Hoa Kỳ là gì

Tên gọi quốc ca Hoa Kỳ là gì? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.

Tìm hiểu nước Mỹ – Where is the Statue of Liberty

Tượng Nữ thần Tự do được đặt ở đâu

Tượng Nữ thần Tự do được đặt ở đâu? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.

Tìm hiểu nước Mỹ – US capital

Thủ đô của Hoa Kỳ là thành phố nào

Thủ đô của Hoa Kỳ là thành phố nào? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.

Tìm hiểu nước Mỹ – one state that borders Mexico

Các tiểu bang của Hoa Kỳ tiếp giáp với Mehico

Các tiểu bang của Hoa Kỳ tiếp giáp với Mehico là những tiểu bang nào? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.

Tìm hiểu nước Mỹ – one state that borders Canada

Các tiểu bang của Hoa Kỳ tiếp giáp với Ca-na-đa

Các tiểu bang của Hoa Kỳ tiếp giáp với Ca-na-đa là những tiểu bang nào? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.

Tìm hiểu nước Mỹ – Name one US territory

các vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ

Hoa Kỳ có các vùng lãnh thổ nào? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.

Tìm hiểu nước Mỹ – ocean on East Coast of United States

Đại dương nào nằm phía Bờ Đông Hoa Kỳ

Đại dương nào nằm phía Bờ Đông Hoa Kỳ? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.

Tìm hiểu nước Mỹ – ocean on West Coast of United States

Đại dương nào nằm phía Bờ Tây của Hoa Kỳ

Đại dương nào nằm phía Bờ Tây của Hoa Kỳ? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.