Tìm hiểu nước Mỹ – two longest rivers in the United States

Hai con sông dài nhất nước Mỹ

Hai con sông dài nhất nước Mỹ là những con sông nào? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.

Tìm hiểu nước Mỹ – one American Indian tribe in the United States

Các bộ lạc thổ dân da đỏ tại Hoa Kỳ

Các bộ lạc thổ dân da đỏ tại Hoa Kỳ gồm những bộ lạc nào? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.

Tìm hiểu nước Mỹ – event on September 11 2001 in the United States

Sự kiện khủng bố 11 tháng 9 tại Hoa Kỳ

Sự kiện khủng bố 11 tháng 9 tại Hoa Kỳ xảy ra như thế nào? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.

Tìm hiểu nước Mỹ – What did Martin Luther King do

Martin Luther King là ai và ông làm gì

Martin Luther King là ai và ông làm gì? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.

Tìm hiểu nước Mỹ – movement to end racial discrimination

Phong trào chống phân biệt chủng tộc

Phong trào chống phân biệt chủng tộc ở Hoa Kỳ là phong trào nào? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.

Tìm hiểu nước Mỹ – Eisenhower was a general in what war

Eisenhower là một vị tướng trong cuộc chiến tranh nào

Trước khi làm tổng thống Hoa Kỳ, Eisenhower là một vị tướng trong cuộc chiến tranh nào? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.

Tìm hiểu nước Mỹ – Who did the United States fight in World War II

Hoa Kỳ chống lại nước nào trong Chiến tranh thế giới thứ II

Hoa Kỳ chống lại nước nào trong Chiến tranh thế giới thứ II? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.

Tìm hiểu nước Mỹ – Who was President during World War I

Ai là Tổng thống Mỹ trong thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ nhất

Ai là Tổng thống Mỹ trong thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ nhất? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.

Tìm hiểu nước Mỹ – wars fought by the United States in the 1900s

Những cuộc chiến Hoa Kỳ tiến hành trong thế kỷ 20

Những cuộc chiến Hoa Kỳ tiến hành trong thế kỷ 20 là những cuộc chiến tranh nào? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.