BLUE

blue

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng của: BLUE. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.