GET THE MESSAGE

get the message nghĩa là gì trong tiếng Anh

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: GET THE MESSAGE. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.