(RIGHT) FROM THE WORD GO

right from the word go nghĩa là gì trong tiếng Anh 2

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: FROM THE WORD GO. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.