SALES PITCH

SALES PITCH

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: SALES PITCH. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

Thành ngữ tiếng Anh thông dụng – English idioms [29]

Một vài thành ngữ tiếng Anh thông dụng - English idioms [29]

Một vài thành ngữ tiếng Anh hữu dụng: RUN CIRCLES AROUND (SOMEONE), SALES PITCH, SHAKE A LEG, STEP ON IT, ROLL OUT THE RED CARPET (THE RED-CARPET TREATMENT). Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.