LOVE AT FIRST SIGHT

LOVE AT FIRST SIGHT là gì

LOVE AT FIRST SIGHT là gì? Câu trả lời có rong bài này. Ví dụ, giải thích, hướng dẫn cách dùng, luyện phát âm, bài tập thực hành.

LET THE CAT OUT OF THE BAG

LET THE CAT OUT OF THE BAG là gì

LET THE CAT OUT OF THE BAG là gì? Câu trả lời có rong bài này. Ví dụ, giải thích, hướng dẫn cách dùng, luyện phát âm, bài tập thực hành.

PACK RAT

pack rat nghĩa là gì

A PACK RAT nghĩa là gì? Câu trả lời có trong bài này. Có ví dụ, giải thích chi tiết, hướng dẫn sử dụng, luyện phát âm, bài tập thực hành.

stationary | stationery

stationary stationery

Bài này giúp bạn phân biệt sự khác nhau về ý nghĩa và cách sử dụng stationary | stationery, kèm theo ví dụ cụ thể, kết hợp bài tập thích hợp.

Nên xem để tránh mắc lỗi không đáng có khi sử dụng.

hanged | hung

hanged hung 2

Bài này giúp bạn phân biệt rõ hơn về sự khác nhau trong cách dùng của động từ hanged | hung, kèm theo ví dụ cụ thể, kết hợp bài tập thích hợp.

Nên xem để tránh mắc lỗi không đáng có khi sử dụng.

hangar | hanger

hangar hanger

Bài này giúp bạn phân biệt rõ hơn về sự khác nhau của các từ hangar | hanger, kèm theo ví dụ cụ thể, kết hợp bài tập thích hợp.

Nên xem để tránh mắc lỗi không đáng có khi sử dụng.

fulsome

fulsome

Bài này giúp bạn phân biệt rõ hơn về cách dùng của fulsome, kèm theo ví dụ cụ thể, kết hợp bài tập thích hợp.

Nên xem để tránh mắc lỗi không đáng có khi sử dụng.

every one | everyone

every one everyone

Bài này giúp bạn phân biệt rõ hơn về cách dùng every one | everyone, kèm theo ví dụ cụ thể, kết hợp bài tập thích hợp.

Nên xem để tránh mắc lỗi không đáng có khi sử dụng.

every day | everyday

every day everyday phân biệt cách dùng

Bài này giúp bạn phân biệt rõ hơn về cách dùng every day | everyday, kèm theo ví dụ cụ thể, kết hợp bài tập thích hợp.

Nên xem để tránh mắc lỗi không đáng có khi sử dụng.

et cetera

et cetera etc.

Bài này giúp bạn phân biệt rõ hơn về cách dùng et cetera (etc.), kèm theo ví dụ cụ thể, và kết hợp bài tập thích hợp.

Nên xem để tránh mắc lỗi không đáng có khi sử dụng.