stationary | stationery

stationary stationery

Bài này giúp bạn phân biệt sự khác nhau về ý nghĩa và cách sử dụng stationary | stationery, kèm theo ví dụ cụ thể, kết hợp bài tập thích hợp.

Nên xem để tránh mắc lỗi không đáng có khi sử dụng.

hanged | hung

hanged hung 2

Bài này giúp bạn phân biệt rõ hơn về sự khác nhau trong cách dùng của động từ hanged | hung, kèm theo ví dụ cụ thể, kết hợp bài tập thích hợp.

Nên xem để tránh mắc lỗi không đáng có khi sử dụng.

hangar | hanger

hangar hanger

Bài này giúp bạn phân biệt rõ hơn về sự khác nhau của các từ hangar | hanger, kèm theo ví dụ cụ thể, kết hợp bài tập thích hợp.

Nên xem để tránh mắc lỗi không đáng có khi sử dụng.

fulsome

fulsome

Bài này giúp bạn phân biệt rõ hơn về cách dùng của fulsome, kèm theo ví dụ cụ thể, kết hợp bài tập thích hợp.

Nên xem để tránh mắc lỗi không đáng có khi sử dụng.

every one | everyone

every one everyone

Bài này giúp bạn phân biệt rõ hơn về cách dùng every one | everyone, kèm theo ví dụ cụ thể, kết hợp bài tập thích hợp.

Nên xem để tránh mắc lỗi không đáng có khi sử dụng.

every day | everyday

every day everyday phân biệt cách dùng

Bài này giúp bạn phân biệt rõ hơn về cách dùng every day | everyday, kèm theo ví dụ cụ thể, kết hợp bài tập thích hợp.

Nên xem để tránh mắc lỗi không đáng có khi sử dụng.

et cetera

et cetera etc.

Bài này giúp bạn phân biệt rõ hơn về cách dùng et cetera (etc.), kèm theo ví dụ cụ thể, và kết hợp bài tập thích hợp.

Nên xem để tránh mắc lỗi không đáng có khi sử dụng.

economic | economical

economic economical

Bài này giúp bạn phân biệt rõ hơn về các điểm khác biệt trong cách dùng của economic | economical, kèm theo ví dụ cụ thể, và kết hợp bài tập thích hợp.

Nên xem để tránh mắc lỗi không đáng có khi sử dụng.

edible | eatable

edible eatable

Bài này giúp bạn phân biệt rõ hơn vềcác điểm khác biệt trong cách dùng của edible | eatable, kèm theo ví dụ cụ thể, và kết hợp bài tập thích hợp.

Nên xem để tránh mắc lỗi không đáng có khi sử dụng.

disinterested

disinterested

Bài này giúp bạn phân biệt rõ hơn vềcách dùng của disinterested, kèm theo ví dụ cụ thể, và kết hợp bài tập thích hợp.

Nên xem để tránh mắc lỗi không đáng có khi sử dụng.