Các loại danh từ trong tiếng Anh – types of nouns

Các loại danh từ trong tiếng Anh - types of nouns

Danh từ trong tiếng Anh được chia thành nhiều loại, tùy theo các tiêu chí khác nhau. Việc nắm vững về các loại danh từ này sẽ giúp các bạn dùng đúng danh từ, vì đôi khi một loại danh từ này được dùng theo cách khác so với một loại danh từ khác.

UNDER THE WEATHER

UNDER THE WETHER nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: UNDER THE WEATHER. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

TAKE IT EASY

TAKE IT EASY

Tìm hiểu ý nghĩa và cách sử dụng một số thành ngữ thông dụng trong tiếng Anh: TAKE IT EASY. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

CLAM UP

CLAM UP

Tìm hiểu ý nghĩa và cách sử dụng một số thành ngữ tiếng Anh thông dụng: CLAM UP. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

LAY DOWN THE LAW

LAY DOWN THE LAW

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng trong thực tế của một số thành ngữ: LAY DOWN THE LAW. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

A DROP IN THE BUCKET

A DROP IN THE BUCKET

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng trong thực tế một số thành ngữ: A DROP IN THE BUCKET. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

FALL ON DEAF EARS

FALL ON DEAF EARS

Ý nghĩa và cách dùng trong thực tế của các thành ngữ: FALL ON DEAF EARS. Bài tập thực hành. English idioms and how to use them in real life.

NOTHING TO WRITE HOME ABOUT

NOTHING TO WRITE HOME ABOUT

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: NOTHING TO WRITE HOME ABOUT. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

BY HOOK OR BY CROOK

BY HOOK OR BY CROOK

Tìm hiểu ý nghĩa và cách sử dụng một số thành ngữ tiếng Anh thông dụng: BY HOOK OR BY CROOK. English idioms and how to use them.