DARK HORSE

DARK HORSE nghĩa là gì

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: DARK HORSE. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

GET OFF YOUR HIGH HORSE

get off one's high horse nghĩa là gì trong tiếng Anh 2

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: GET OFF YOUR HIGH HORSE. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

CHICKEN OUT

chicken out nghĩa là gì trong tiếng Anh

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ:CHICKEN OUT. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

IN THE DOGHOUSE

in the doghouse nghĩa là gì trong tiếng Anh

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: IN THE DOGHOUSE. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

FLY IN THE OINTMENT

fly in the ointment nghĩa là gì trong tiếng Anh

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: FLY IN THE OINTMENT. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

DOG-EAT-DOG

DOG-EAT-DOG

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng các thành ngữ: DOG-EAT-DOG. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

AT THE END OF YOUR ROPE

AT THE END OF YOUR ROPE

Tìm hiểu nghĩa và cách dùng một số thành ngữ thông dụng trong tiếng Anh: AT THE END OF YOUR ROPE. Bài tập thực hành ngay. Some useful English idioms for daily use.

AS THE CROW FLIES

AS THE CROW FLIES

Tìm hiểu ý nghĩa và cách sử dụng một số thành ngữ thông dụng trong tiếng Anh: AS THE CROW FLIES. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

LIKE WATER OFF A DUCK’S BACK

LIKE WATER OFF A DUCK’S BACK

Tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng một sốt thành ngữ thông dụng trong tiếng Anh trong thực tế: LIKE WATER OFF A DUCK’S BACK. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.

CLAM UP

CLAM UP

Tìm hiểu ý nghĩa và cách sử dụng một số thành ngữ tiếng Anh thông dụng: CLAM UP. Bài tập thực hành ngay. English idioms and how to use them in real life.