LET THE CAT OUT OF THE BAG

LET THE CAT OUT OF THE BAG là gì

LET THE CAT OUT OF THE BAG là gì? Câu trả lời có rong bài này. Ví dụ, giải thích, hướng dẫn cách dùng, luyện phát âm, bài tập thực hành.

BIG FISH

big fish nghĩa là gì

BIG FISH nghĩa là gì? Câu trả lời có ở đây. Có ví dụ, giải thích chi tiết, hướng dẫn cách dùng, luyện phát âm, bài tập thực hành.

WILD GOOSE CHASE

wild goose chase nghĩa là gì

A WILD GOOSE CHASE nghĩa là gì? Câu trả lời có trong bài này. Có ví dụ, giải thích chi tiết, hướng dẫn cách dùng, luyện phát âm, bài tập.

HAVE BUTTERFLIES

have butterflies in stomach nghĩa là gì

HAVE BUTTERFLIES IN THE STOMACH nghĩa là gì? Câu trả lời có ở đây. Có ví dụ, giải thích chi tiết, hướng dẫn cách dùng, luyện phát âm, bài tập

FALL DOWN THE RABBIT HOLE

fall down the rabbit hole nghĩa là gì

GO / FALL / JUMP DOWN THE RABBIT HOLE nghĩa là gì? Câu trả lời có ở đây. Có ví dụ, giải thích chi tiết, hướng dẫn cách dùng, phát âm, bài tập

FROM THE HORSE’S MOUTH

straight from the horse's mouth nghĩa là gì

(STRAIGHT) FROM THE HORSE’S MOUTH nghĩa là gì? Câu trả lời có ở đây. Có ví dụ, giải thích chi tiết, hướng dẫn cách dùng, phát âm, bài tập.

SOCIAL BUTTERFLY

social butterfly nghĩa là gì

SOCIAL BUTTERFLY nghĩa là gì? Câu trả lời có ở bài này. Có ví dụ, giải thích chi tiết, hướng dẫn sử dụng, luyện phát âm, bài tập thực hành.

PUPPY LOVE

puppy love nghĩa là gì

PUPPY LOVE nghĩa là gì? Câu trả lời có ở đây. Có ví dụ, giải thích chi tiết, hướng dẫn sử dụng, luyện phát âm, bài tập thực hành.

PACK RAT

pack rat nghĩa là gì

A PACK RAT nghĩa là gì? Câu trả lời có trong bài này. Có ví dụ, giải thích chi tiết, hướng dẫn sử dụng, luyện phát âm, bài tập thực hành.

BIRDS OF A FEATHER FLOCK TOGETHER

birds of a feather flock together nghĩa là gì

BIRDS OF A FEATHER FLOCK TOGETHER nghĩa là gì? Câu trả lời có ở đây. Có ví dụ, giải thích, hướng dẫn sử dụng, luyện phát âm, bài tập.