A HEART OF GOLD

a heart of gold nghĩa là gì

A HEART OF GOLD nghĩa là gì? Câu trả lời có trong bài này. Có ví dụ và giải thích chi tiết, có hướng dẫn sử dụng, có luyện phát âm và bai tập

HAPPY CAMPER

happy camper nghĩa là gì

HAPPY CAMPER là gì? Câu trả lời có trong bài này. Có ví dụ và giải thích chi tiết, có hướng dẫn sử dụng, luyện phát âm, bài tập thực hành.

GAME PLAN

game plan nghĩa là gì

GAME PLAN nghĩa là gì? Câu trả lời có trong bài này. Có ví dụ và giải thích chi tiết, hướng dẫn sử dụng, luyện phát âm, bài tập thực hành.

FRONT-RUNNER

front-runner nghĩa là gì

FRONT-RUNNER nghĩa là gì? Câu trả lời có trong bài này. Có ví dụ và giải thích chi tiết, hướng dẫn cách dùng, luyện phát âm, bài tập.

FOOD COMA

food coma nghĩa là gì

FOOD COMA nghĩa là gì? Câu trả lời có trong bài này. Có ví dụ và giải thích cụ thể, hướng dẫn cách dùng, luyện phát âm, bài tập thực hành.

A DIME A DOZEN

a dime a dozen nghĩa là gì

A DIME A DOZEN nghĩa là gì? Câu trả lời có trong bài này. Có ví dụ và giải thích chi tiết, hướng dẫn cách dùng, luyện phát âm, bài tập.

COVER A LOT OF GROUND

cover a lot of ground là gì

COVER A LOT OF GROUND nghĩa là gì? Câu trả lời có trong bài này. Có ví dụ cụ thể, có giải thích chi tiết, cách dùng, bài tập thực hành.

CRY WOLF

cry wolf là gì

CRY WOLF nghĩa là gì? Câu trả lời có ở bài này. Có ví dụ, giải thích chi tiết, luyện phát âm, bài tập thực hành. Rất hữu dụng.

BUCKET LIST

bucket list là gì

BUCKET LIST là gì? Tại sao là danh sách bucket? Nguồn gốc của như thế nào? Câu trả lời có trong bài này. Thú vị.

A BREATH OF FRESH AIR

a breath of fresh air là gì

A BREATH OF FRESH AIR nghĩa là gì? Câu trả lời có trong bài này. Ví dụ và giải thích chi tiết cách dùng, luyện phát âm, bài tập thực hành.