MR RIGHT

Mr Right là gì

Mr Right là gì? Câu trả lời có rong bài này. Ví dụ, giải thích, hướng dẫn cách dùng, luyện phát âm, bài tập thực hành.

LOST IT

LOST IT là gì

LOST IT là gì? Câu trả lời có rong bài này. Ví dụ, giải thích, hướng dẫn cách dùng, luyện phát âm, bài tập thực hành.

KISS-AND-TELL

KISS-AND-TELL nghĩa là gì

KISS-AND-TELL là gì? Câu trả lời có rong bài này. Ví dụ, giải thích, hướng dẫn cách dùng, luyện phát âm, bài tập thực hành.

KEEP YOUR HEAD ABOVE WATER

KEEEP YOUR HEAD ABOVE WATER là gì

KEEP YOUR HEAD ABOVE WATER là gì? Câu trả lời có rong bài này. Ví dụ, giải thích, hướng dẫn cách dùng, luyện phát âm, bài tập thực hành.

GET OUT OF HAND

get out of hand nghĩa là gì

GET OUT OF HAND nghĩa là gì? Câu trả lời có ở đây. Có ví dụ, giải thích chi tiết, hướng dẫn cách dùng, luyện phát âm, bài tập thực hành.

GET OFF THE GROUND

get off the ground nghĩa là gì

GET OFF THE GROUND nghĩa là gì? Câu trả lời có ở bài này. Có ví dụ, giải thích chi tiết, hướng dẫn sử dụng, luyện phát âm, bài tập thực hành.

FROM SCRATCH

from scratch nghĩa là gì

FROM SCRATCH nghĩa là gì? Câu trả lời có trong bài này. Có ví dụ, giải thích chi tiết, có hướng dẫn cách dùng, luyện phát âm, bài tập

BIG FISH

big fish nghĩa là gì

BIG FISH nghĩa là gì? Câu trả lời có ở đây. Có ví dụ, giải thích chi tiết, hướng dẫn cách dùng, luyện phát âm, bài tập thực hành.

BELOW THE BELT

below the belt nghĩa là gì

BELOW THE BELT nghĩa là gì? Câu trả lời có ở đây. Có ví dụ, giải thích chi tiết, hướng dẫn cách dùng, luyện phát âm, bài tập thực hành

HAVE BUTTERFLIES

have butterflies in stomach nghĩa là gì

HAVE BUTTERFLIES IN THE STOMACH nghĩa là gì? Câu trả lời có ở đây. Có ví dụ, giải thích chi tiết, hướng dẫn cách dùng, luyện phát âm, bài tập