et al.

et al.

Bài này giúp bạn phân biệt rõ hơn về cách dùng của et al., kèm theo ví dụ cụ thể, và kết hợp bài tập thích hợp.

Nên xem để tránh mắc lỗi không đáng có khi sử dụng.

epidemic | endemic | pandemic

epidemic endemic pandemic

Bài này giúp bạn phân biệt rõ hơn về các điểm khác biệt trong cách dùng của epidemic | endemic | pandemic, kèm theo ví dụ cụ thể, và kết hợp bài tập thích hợp.

Nên xem để tránh mắc lỗi không đáng có khi sử dụng.

enumerable | innumerable

enumerable innumerable

Bài này giúp bạn phân biệt rõ hơn về các điểm khác biệt trong cách dùng của enumerable | innumerable, kèm theo ví dụ cụ thể, và kết hợp bài tập thích hợp.

Nên xem để tránh mắc lỗi không đáng có khi sử dụng.

ensure | insure | assure

ensure insure assure

Bài này giúp bạn phân biệt rõ hơn về các điểm khác biệt trong cách dùng của ensure | insure | assure, kèm theo ví dụ cụ thể, và kết hợp bài tập thích hợp.

Nên xem để tránh mắc lỗi không đáng có khi sử dụng.

enormity | enormousness

enormity enormousness

Bài này giúp bạn phân biệt rõ hơn về các điểm khác biệt trong cách dùng của enormity | enormousness, kèm theo ví dụ cụ thể, và kết hợp bài tập thích hợp.

Nên xem để tránh mắc lỗi không đáng có khi sử dụng.

empathy | sympathy

empathy sympathy

Bài này giúp bạn phân biệt rõ hơn về các điểm khác biệt trong cách dùng của empathy | sympathy, kèm theo ví dụ cụ thể, và kết hợp bài tập thích hợp.

Nên xem để tránh mắc lỗi không đáng có khi sử dụng.

elicit | illicit

elicit illicit

Bài này giúp bạn phân biệt rõ hơn về các điểm khác biệt trong cách dùng của elicit | illicit, kèm theo ví dụ cụ thể, và kết hợp bài tập thích hợp.

Nên xem để tránh mắc lỗi không đáng có khi sử dụng.

elemental | elementary

elemental elementary

Bài này giúp bạn phân biệt rõ hơn về các điểm khác biệt trong cách dùng của elemental | elementary, kèm theo ví dụ cụ thể, và kết hợp bài tập thích hợp.

Nên xem để tránh mắc lỗi không đáng có khi sử dụng.

due to

due to

Bài này giúp bạn phân biệt rõ hơn về các điểm khác biệt trong cách dùng của due to, kèm theo ví dụ cụ thể, và kết hợp bài tập thích hợp.

Nên xem để tránh mắc lỗi không đáng có khi sử dụng.